پایان نامه بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر اصفهان

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده:.......................................................................................................................................................................................... 1 فصل اول : کلیات تحقیق. .............................................................................................................................................................. 2 -1-1 مقدمه. ................................................................................................................................................................................. 3 2-1 بیان مساله................................................................................................................................................................................ 4 3-1 اهمیت وضرورت انجام تحقیق. ................................................................................................................................................... 7 4-1 اهداف تحقیق. .......................................................................................................................................................................... 8 5-1 سوالات تحقیق. ........................................................................................................................................................................ 8 -6-1 فرضیه های تحقیق. ............................................................................................................................................................... 9 تعریف نظری وعملیاتی متغیرهای پژوهش............................................................................................................................................ 9 فصل دوم: مبانی نظری وسوابق تحقیق........................................................................................................................................... 01 بخش اول: کیفیت زندگی. .............................................................................................................................................................. 11 -1-3-2 تعریف کیفیت زندگی...................................................................................................................................................... 12 -2-3-2 ابعادکیفیت زندگی. ..................................................................................................................................................... 17 -3-3-2 کیفیت زندگی مربوط به سلامت. ..................................................................................................................................... 22 -4-3-2 اندازهگیری کیفیت زندگی. ............................................................................................................................................. 22 بخش دوم: رضایت درزندگی زناشویی. .......................................................................................................................................... 23 مفهوم رضایت. ........................................................................................................................................................................... 23 توافق زناشویی. ........................................................................................................................................................................... 25 توافق زناشویی درمراحل مختلف زندگی. ......................................................................................................................................... 27 عوامل مؤثردرپایداری انسجام زندگی زناشویی. ............................................................................................................................. 38 جذب وجلب شدن. .......................................................................................................................................................................... 44 صمیمیت. .................................................................................................................................................................................. 41 اصول لازم برای زندگی زناشویی بادوام . ........................................................................................................................................... 43 طبقه بندی زوج ها. ........................................................................................................................................................................ 44 زوج هایسنتی. ............................................................................................................................................................................ 44 زوج های ناسازگار........................................................................................................................................................................ 45 زوج های آزادومستقل. ................................................................................................................................................................. 46 نظریه های مربوطبه کیفیت زندگی زناشویی. .................................................................................................................................... 48 نظریه سازه های شخصی کلی......................................................................................................................................................... 48 نظریه غلبه براحساسات.............................................................................................................................................................. 48 نظریه اسنادی. ............................................................................................................................................................................ 49 نظریه یادگیری............................................................................................................................................................................ 49 مجاورت. ................................................................................................................................................................................... 54 شباهت....................................................................................................................................................................................... 54 جذابیت جسمانی. ......................................................................................................................................................................... 54 نظریه تبادل اجتماعی. .................................................................................................................................................................. 51 منافع........................................................................................................................................................................................... 51 جایگزین ها. ............................................................................................................................................................................... 52 سرمایه گذاری............................................................................................................................................................................ 52 نظریه برابری )عدالت(.............................................................................................................................................................. 52 رضایتمندیارتباطیدرازدواج هایتکهمسری............................................................................................................................... 54 رضایتمندیارتباطی. ................................................................................................................................................................... 54 فرسایشهیجانی. ......................................................................................................................................................................... 56 فرسایشانگیزشی. ...................................................................................................................................................................... 57 دوامرابطه. .................................................................................................................................................................................. 58 رضایتمندی. .............................................................................................................................................................................. 58 تعاملات بین فردی. ......................................................................................................................................................................... 58 عوامل مؤثربرکیفیت زندگی زناشویی............................................................................................................................................... 61 شخصیت. .................................................................................................................................................................................. 61 نگرش. ....................................................................................................................................................................................... 61 تحصیلات وطبقه اجتماعی. .......................................................................................................................................................... 62 عقایدمذهبی. ............................................................................................................................................................................. 62 مسائل مالی. ................................................................................................................................................................................. 62 فرزندان. ..................................................................................................................................................................................... 63 طول مدت ازدواج........................................................................................................................................................................... 63 همکاری. ................................................................................................................................................................................... 64 درک همسر. .................................................................................................................................................................................. 64 ابرازمحبت. ................................................................................................................................................................................ 64 توجه وعلاقه وحمایت. .............................................................................................................................................................. 65 مسائل جنسی. .............................................................................................................................................................................. 65 دخالت اقوام ودوستان. .................................................................................................................................................................. 66 صرفاوقات فراغت باهم.................................................................................................................................................................... 66 اشتغال........................................................................................................................................................................................ 66 سبکهای دلبستگی........................................................................................................................................................................ 67 رشدعاطفی فکری...................................................................................................................................................................... 67 نظریه آیرون بک درموردعوامل مؤثربررضایتمندی زناشویی........................................................................................................... 72 جدول راهبردهای جهت زنده نگه داشتن همسری رومانتیک. ............................................................................................................. 84 هفت نوع رفتارمثبت. ..................................................................................................................................................................... 84 بخش سوم: سوابق وپیشینه تحقیقاتی............................................................................................................................................ 86 الف( سوابق درخارج. ................................................................................................................................................................ 86 ب( سوابق درداخل. ................................................................................................................................................................... 89 فصل سوم : روششناسیپژوهش............................................................................................................................................... 10 مقدمه. ........................................................................................................................................................................................ 92 روش پژوهش. ............................................................................................................................................................................. 92 جامعه آماری. ............................................................................................................................................................................. 93 نمونه وروش نمونه گیری............................................................................................................................................................. 93 ابزارپژوهش............................................................................................................................................................................... 93 متغیرهای پژوهش. ....................................................................................................................................................................... 95 روش اجرای پژوهش. .................................................................................................................................................................... 95 روش تجزیه تحلیلدادهها. ............................................................................................................................................................ 97 فصل چهارم : یافته های پژوهش. ............................................................................................................................................... 19 -1-4 مقدمه. .............................................................................................................................................................................. 99 -2-4 بخش اول: آماره های توصیفی............................................................................................................................................. 99 آماراستنباطی............................................................................................................................................................................ 141 فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادهای پژوهش. ........................................................................................................................ 147 مقدمه. ...................................................................................................................................................................................... 148 بحث وتبیین فرضیه های پژوهش. .................................................................................................................................................... 148 -3-5 محدودیتهای پژوهش. ..................................................................................................................................................... 111 -4-5 پیشنهادهای پژوهشی....................................................................................................................................................... 112 -5-5 پیشنهادهای کاربردی. ..................................................................................................................................................... 112 منابع ومآخذ. ............................................................................................................................................................................. 114 ضمایم وپیوست.......................................................................................................................................................................

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 22 مشاهده

کد فایل:20100

انتشار در:۱۴۰۲/۳/۱

حجم فایل ها:1.9 مگابایت

قابلیت ویرایش: ندارد

تعداد صفحات: 137

فرمت فایل: pdf


اشتراک گذاری:
 قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط