پایان نامه بررسی رابطه ساده وچندگانه ارتباط والدین با مدرسه با ناهنجاری های رفتاری تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر بندرعباس

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: طرح تحقیق -2-2 مقدمه 1 -1-2 بیان مساله 1 -9-2 اهمیت و ضرورت تحقیق 4 -4-2 اهداف تحقیق 7 -2-4-2 هدف اصلی 7 -1-4-2 اهداف جزیی 7 -5-2 سوالات تحقیق 7 -7-2 فرضیه های تحقیق 6 -6-2 تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق 6 فصل دوم: پیشینه ی تحقیق -2-1 مقدمه 23 -2-1 پیشینه ی نظری 22 -2-1-1 رابطه والدین و مدرسه 22 -1-1-1 ناهنجاری های رفتاری تحصیلی 23 دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزارت علوم، تحقیقات ، فناوری به شمارة 195929 / و تاریخ 1395/9/6 ( از پایگاه اطلعات علمی ایران ( جگن ( یدر پژوهشگاه علوم و فننناور اطلعات ایران ( کایراندا ( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان 1 ) 348 ( تو الحاقات و اصلحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی اس . ح -9-1 پیشینه ی پژوهشی 13 -2-9-1 پیشینه داخلی 13 -1-9-1 پیشینه خارجی 92 -4-1 جمع بندی 99 فصل سوم: روش تحقیق -2-9 مقدمه 95 -1-9 روش تحقیق 95 -9-9 قلمرو و جامعه آماری 95 -4-9 اندازه نمونه و روش نمونه گیری 95 -5-9 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 97 -2-5-9 پرسش نامه همکاری و ارتباط والدین با مدرسه 97 -1-5-9 پرسش نامه ناهنجاری های رفتاری تحصیلی 96 -7-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 96 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها -2-4 آمار توصیفی 93 -1-4 آمار استنباطی 47 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزارت علوم، تحقیقات ، فناوری به شمارة 195929 / و تاریخ 1395/9/6 ( از پایگاه اطلعات علمی ایران ( جگن ( یدر پژوهشگاه علوم و فننناور اطلعات ایران ( کایراندا ( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان 1 ) 348 ( تو الحاقات و اصلحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی اس . خ -2-5 مقدمه 56 -1-5 بحث 56 -9-5 فرضیه ها و تبیین یافته ها 57 -4-5 نتیجه گیری 71 -5-5 محدودیت های پژوهش 79 -7-5 پیشنهادهای پژوهش 79 -2-7-5 پیشنهادهای کاربردی 79 -1-7-5 پیشنهادات پژوهشی 74 منابع 75 پیوست 2: پرسشنامه مربوط به همکاری و ارتباط اولیا با مدرسه 73 پیوست 1: پرسشنامه ناهنجاری های رفتاری تحصیلی 62 چکیده انگلیسی 69

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 20 مشاهده

کد فایل:20101

انتشار در:۱۴۰۲/۳/۱

حجم فایل ها:4.2 مگابایت

قابلیت ویرایش: ندارد

تعداد صفحات: 192

فرمت فایل: pdf


اشتراک گذاری:
 قیمت: 39,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط