پایان نامه پیش بینی سبک مدیریت کلاسی معلمان زن بر اساس ذهن آگاهی و خوشبینی تحصیلی آنان

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
فهرست مطالب چکیده . . ....................................................................................................................................................................... ا فهرست مطالب......................................................................................................................................................... ب فهرست جداول ......................................................................................................................................................... ه فهرست نمودارها........................................................................................................................................................ز فهرست شکلها.........................................................................................................................................................ح فهرست پیوست ها....................................................................................................................................................ط فصل اول- کلیات تحقیق 3-3 مقدمه. 4.................................................................................................................................................. 4-3 بیان مسئله.............. . 9................................................................................................................................... 1-3 ضرورت و اهمیت یک تحقیق.......................................................................................................................... 4 9-3 اهداف تحقیق . 30........................................................................................................................................ 3-9-3 هدف اصلی تحقیق........ . 30.......................................................................................................... 4-9-3 اهداف فرعی تحقیق................................................................................................................. 30 3-3 فرضیه های تحقیق . .. 33............................................................................................................................. 3-3-3 فرضیه اصلی تحقیق ............................................................................................................... 33 4-3-3 فرضیه های فرعی تحقیق. ..................................................................................................... 33 9-3 قلمو تحقیق ....... . 33.................................................................................................................................. 3-9-3 قلمرو موضوعی تحقیق .......................................................................................................... 33 4-9-3 قلمرو مکانی تحقیق ............................................................................................................... 33 1-9-3 قلمرو زمانی تحقیق ................................................................................................................ 34 5-3 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها و مفاهیم...................................................................................... 34 3-5-3 تعریف سبک مدیریت کلاس انواع آن ............................................................................ 34 4-5-3 تعریف ذهن آگاهی و مولفه های آن ...................................................................................... 31 1-5-3 تعریف خوشبینی تحصیلی و مولفه های ........................................................................... 39 فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی 3-4 سبک مدیریت کلاس .................................................................................................................................. 35 3-3-4 نظریه های مدیریت کلاس ................................................................................................................ 34 4-3-4 انواع سبک های مدیریت کلاس ........................................................................... .. 40............................ 3-4-3-4 سبک های برگرفته از نظریه های مدیریت ...................................................................... 43 سبک های برگرفته از نظریه های مدیریت کلاس و نظریه های یادگیری 4-4-3-4 ................. 43 1-3-4 انواع رویک دهای مدیریت کلاس-------------------------------------------.............. . 44...................................................................................... 3-1-3-4 رویک دهای مداخله گرایانه، غیر مداخله گرایانه و تعامل گرایانه ................................... 44 4-1-3-4 رویک دهای معلم میحور، دانش آموزمحور و تلفیقی ...................................................... 48 1-1-3-4 رویکردهای نیوتنی و پسنیوتنی ................................................................................. 48 9-1-3-4 رویکردهای بازدارنده و واکنشی ..................................................................................... 44 4-4 ذهن آگاهی ................................................................................................................................................... 10 3-4-4 تاریخچه ذهن آگاهی ............................................................................................................. . 19........ 4-4-4 دیدگاههای موجود در ذهن آگاهی ................................................................................... . 13.......... 1-4-4 توجه آگاهی و بیتوجهی .................................................................................................... . 18.......... 9-4-4 سوءتفاهمها در ذهن آگاهی .............................................................................................. . 14........... 3-4-4 لانگر و خلاقیت........................................................................................................................ . 90....... 9-4-4 حالتهای ذهن ...................................................................................................................... . 93........ 3-9-4-4 حالک ذهنیت در حال انجام ............................................................................... . 93...... 4-9-4-4 حالک ذهنیت بودن ............................................................................................ . 94........ 5-4-4 مداخلات درمانی ذهن آگاهی............................................................................................... . 94........ 8-4-4 انواع درمانهای ی مبتنی بر ذهن آگاهی ....................................................................... . 91............... 3-8-4-4 شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی ....... . 99................................................................ 4-8-4-4 کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی... ............................................................... . 93.... 4-4-4 ذهن آگاهی معلم ................................................................................................................. . 99...... 1-4 خوشبینی تحصیلی .................................................................................................................................. 94 3-1-4 مبانی نظری خوشبینی تحصیلی ................................................................................................. 33 4-1-4 احساس خودکارآمدی معلم ........................................................................................................... 33 1-1-4 اعتماد معلم به دانش آموزان و والدین............................................................. . 39............................. 9-1-4 تاکید تحصیلی .................................................................................................................................. 38 9-4 پیشینه تحقیقاتی .............................................................................................................................. . 34....... 3-9-4 پیشینه داخلی ........................................................................................................................ . 34........ 4-9-4 پیشینه خارجی....... ............................................................................................................... . 93........ 3-4 خلاصه و جمع بندی .......................................................................................................................... . 91....... 9-4 چارچوب مفهویی......................................................................................................................................... 9 فهرست فصل سوم- روششناسی تحقیق 3-1 طرح و روش تحقیق .................................................................................................................................. 95 4-1 جامعه آماری ............................. . 98................................................................................................................. 1-1 حجم نمونه و روش محاسبه( . 98........................................................................................... 9-1 ابزارهای گردآوری دادهها ......................................................................................................................... 98 3-9-1 پرسش نامه سبک مدیریت کلاس ................................................................................................. 94 4-9-1 پرسش نامه ذهن آگاهی.................... ................................................................................................ 50 1-9-1 پ سمنایه خوشبینی تحصیلی .................................................................................................... 53 3 ایند اج ای تحقیق................................................................................................................................. 83 -1 9-1 روشهای تجزیه و تح یل دادهها ............................................................................................................ 83 فصل چهارم- تجزیه و تحلیل دادهها 3-9 تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها .............................................................................................................. 89 3-3-9 یافته های توصیفی آزمودنیها ...................................................................................................... 83 4-3-9 یافته های توصیفی ................................................................................................... 83 4-9 تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها............................................................................................................ 89 3-4-9 آزمون فرضیه اصلی تحقیق........................................................................................................... 89 4-4-9 آزمون فرضیه های تحقیق................................................................................................... 85 فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری 3-3 خلاصه نتایج ............................................................................................................................................. 309 4-3 بحث و نتیجه گیری ................................................................................................................................. 308 1-3 محدودیتهای تحقیق ............................................................................................................................ 334 9-3 پیشنهادهای تحقیق ............................................................................................................................... 334 3-9-3 پیشنهادهای کاربردی ................................................................................................................. 334 4-9-3 پیشنهادهای پژوهمی.................................................................................................................. 331 منابع و مآخذ منابع داخی ....................................................................................................................................................... 344 منابع خارجی....................................................................................................................................................... 349

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 41 مشاهده

کد فایل:20102

انتشار در:۱۴۰۲/۳/۲

حجم فایل ها:4.2 مگابایت

قابلیت ویرایش: ندارد

تعداد صفحات: 142

فرمت فایل: pdf


اشتراک گذاری:
 قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط