پایان نامه بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی رفتاری برمهارتهای ارتباطی کودکان درخودمانده - 10 - 7 ساله با عملکرد بالا

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
عنوان صفحه فصل اول چارچوب پژوهش .................................................................................................................................. 1 1 - 1 مقدمه و بیان مسئله.. - .................................................................................................................................. 2 1 - 2 اهمیت و ضرورت پژوهش. - ............................................................................................................................. 5 1 - 3 هدف پژوهش.. - .......................................................................................................................................... 6 1 - 4 سوال تحقیق - .. .......................................................................................................................................... 6 1 - 5 تعاریف واژگان و مفاهیم اختصاصی پژوهش - …. ..................................................................................................... 6 1 - 5 - 1 تعاریف نظری - ....................................................................................................................................... 6 مهارتهای ارتباطی: ............................................................................................................................................. 6 اختلال درخودماندگی: ........................................................................................................................................ 6 بازیدرمانی شناختی رفتاری: - ................................................................................................................................. 7 1 - 5 - 2 تعاریف عملیاتی - ..................................................................................................................................... 7 مهارتهای ارتباطی: ............................................................................................................................................. 7 کودک درخودمانده با عملکرد بالا: ........................................................................................................................... 7 1 - 6 متغیرها - . .................................................................................................................................................. 7 فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش .................................................................................................................. 8 2 - 1 اتیسم - .................................................................................................................................................... 9 2 - 1 - 1 ویژگیهای اصلی اختلال درخودماندگی - .......................................................................................................... 9 2 - 2 مهارتهای اجتماعی: - .................................................................................................................................... 9 2 - 2 - 1 انواع مهارتهای اجتماعی - ........................................................................................................................ 11 2 - 2 - 2 نقص مهارتهای اجتماعی: - ....................................................................................................................... 11 2 - 3 هیجان های بنیادی: - ................................................................................................................................ 14 2 - 3 - 1 شادی: - ............................................................................................................................................. 14 2 - 3 - 2 غم: - ................................................................................................................................................ 15 2 - 3 - 3 تعجب: - ............................................................................................................................................ 15 ت 2 - 3 - 4 نفرت: - .............................................................................................................................................. 15 2 - 3 - 5 خشم: - ............................................................................................................................................. 15 2 - 3 - 6 ترس: - .............................................................................................................................................. 16 2 - 4 نقایص زبانی: - ......................................................................................................................................... 16 2 - 5 رفتار کلیشه ای - ..................................................................................................................................... 17 2 - 6 سبب شناسی - ........................................................................................................................................ 20 2 - 6 - 1 عوامل ژنتیکی - .................................................................................................................................... 20 2 - 6 - 2 عوامل محیطی - ................................................................................................................................... 21 2 - 6 - 3 عوامل روانی - ...................................................................................................................................... 22 2 - 6 - 4 عوامل عصب شناختی - ........................................................................................................................... 23 2 - 6 - 5 عوامل شناختی - .................................................................................................................................. 24 2 - 7 روشهای درمانی برای کودکان درخودمانده - ...................................................................................................... 26 2 - 7 - 1 مداخلات جامع بهنگام رفتاری - ................................................................................................................ 27 2 - 7 - 2 آموزش و تربیت کودکان دارای اختلال درخودماندگی و ناتوانیهای ارتباطی - ............................................................ 28 2 - 7 - 3 سیستم مبادله تصویر - ........................................................................................................................... 28 2 - 7 - 4 داستانهای اجتماعی - ............................................................................................................................. 28 2 - 8 مداخلات تکمیلی - ................................................................................................................................... 30 2 - 8 - 1 مداخلات غذایی - ................................................................................................................................. 30 2 - 8 - 2 روش دی.آی.آر - .................................................................................................................................. 31 2 - 8 - 3 برنامهسان رایز - ................................................................................................................................... 31 2 - 8 - 4 روش یکپاچگی حسی - ........................................................................................................................... 32 2 - 9 بازی درمانی: - ......................................................................................................................................... 32 2 - 9 - 1 نظریات مختلف در خصوص بازی درمانی: - .................................................................................................... 35 2 - 9 - 2 ارزش درمانی بازی و بازی درمانی - ............................................................................................................. 38 2 - 9 - 3 رویکردهای مختلف در بازی درمانی - .......................................................................................................... 39 رویکرد روان تحلیل گری .................................................................................................................................. 39 تحلیل بازی از دیدگاه ملانی کلاین ...................................................................................................................... 40 ث کاربرد بازی درمانی از سوی آنافروید ..................................................................................................................... 41 رویکرد ارتباطی ............................................................................................................................................. 43 درمان بی رهنمود و یرجینیا اکسلاین ................................................................................................................... 43 رویکردهای ساختارمند .................................................................................................................................... 44 2 - 9 - 4 بازی درمانی شناختی رفتاری - - ................................................................................................................. 45 مزایای بازی درمانی وبازی درمانی شناختی رفتاری - ................................................................................................... 50 فصل سوم روش پژوهش .................................................................................................................................. 52 3 - 1 مقدمه: - ................................................................................................................................................ 53 3 - 2 طرح تحقیق: - ......................................................................................................................................... 53 3 - 3 نمونه، روش نمونه گیری و تعداد شرکت کنندگان: - ............................................................................................ 53 3 - 4 ابزار سنجش یا روش علمی جمعآوری دادهها: - .................................................................................................. 54 3 - 5 روش تجزیه و تحلیل داده ها: - ..................................................................................................................... 54 3 - 6 برگه ثبت داده ها: - ................................................................................................................................... 55 3 - 7 برنامهی درمانی: - ..................................................................................................................................... 55 3 - 8 شرح حال کودکان: - ................................................................................................................................. 55 فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ..................................................................................................................... 57 4 - 1 مقدمه: - ................................................................................................................................................ 58 4 - 2 آزمودنی اول: - ........................................................................................................................................ 59 4 - 3 آزمودنی دوم: - ........................................................................................................................................ 62 4 - 4 آزمودنی سوم - ........................................................................................................................................ 65 فصل پنجم بحث و نتیجه گیری .......................................................................................................................... 69 5 - 1 مقدمه: - ................................................................................................................................................ 70 5 - 2 محدودیت های پژوهش - ............................................................................................................................ 72 5 - 3 پیشنهادات: - .......................................................................................................................................... 73 منابع فارسی ................................................................................................................................................. 74 منابع لاتین .................................................................................................................................................. 77

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 305 مشاهده

کد فایل:20107

انتشار در:۱۴۰۲/۳/۴

حجم فایل ها:1.6 مگابایت

قابلیت ویرایش: ندارد

تعداد صفحات: 86

فرمت فایل: pdf


اشتراک گذاری:
 قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط