پایان نامه بررسی رابطۀ بین ویژگیهای شخصیتی و سطح خوشبینی والدین با میزان خوشبینی فرزندان نوجوان آنها.

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
عنوان صفحه فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه............................................................................................................................................................................... 2 بیان مسأله...................................................................................................................................................................... 6 ضرورت پژوهش.......................................................................................................................................................... 9 اهداف پژوهش............................................................................................................................................................ 11 فرضیههای پژوهش................................................................................................................................................... 11 متغیرهای پژوهش...................................................................................................................................................... 12 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها....................................................................................................................... 13 فصل دوم: بررسی مبانی نظری و پیشین. تحقیقاتی موضوع پژوهش مقدمه............................................................................................................................................................................ 17 شخصیت..................................................................................................................................................................... 18 تعریف شخصیت........................................................................................................................................................ 18 مدل پنج عاملی و بررسی ساخت شخصیت.......................................................................................................... 19 حیطههای پنجگان. شخصیت.................................................................................................................................... 22 خوشبینی.................................................................................................................................................................. 27 تعریف.......................................................................................................................................................................... 27 -1 خوشبینی سرشتی یا گرایشی.......................................................................................................................... 27 -2 خوشبینی تبیینی یا اسنادی.............................................................................................................................. 28 تاریخچه...................................................................................................................................................................... 29 خوشبینی ذاتی بشر.................................................................................................................................................. 29 خوشبینی به عنوان یک تفاوت فردی..................................................................................................................... 32 پایههای زیستی عصبی خوشبینی و بدبینی...................................................................................................... 35 فصل اول: کلیات پژوهش 7 فهرست مطالب عنوان صفحه خوشبینی سرشتی یا گرایشی ............................................................................................................................ 37 تعریف و تاریخچه...................................................................................................................................................... 37 رشد و تحول خوشبینی سرشتی........................................................................................................................... 38 سنجش خوشبینی سرشتی..................................................................................................................................... 41 اهمیت خوشبینی سرشتی در بهزیستی جسمانی و روان شناختی................................................................. 43 تأثیرات جسمانی ........................................................................................................................................................ 43 تأثیرات روان شناختی............................................................................................................................................... 44 مفاهیم مرتبط با خوشبینی سرشتی...................................................................................................................... 46 خوشبینی تبینی...................................................................................................................................................... 46 تعریف و تاریخچه...................................................................................................................................................... 46 رشد و تحول خوشبینی تبیینی............................................................................................................................... 48 سنجش خوشبینی تبیینی......................................................................................................................................... 51 اهمیت خوشبینی تبیینی در بهزیستی جسمانی و روانی ................................................................................... 53 تأثیرات جسمانی ........................................................................................................................................................ 53 تأثیرات روان شناختی............................................................................................................................................... 54 مقایس. نظری. خوشبینی تبینی سلیگمن با نظری. خوشبینی سرشتی شییر و کارور................................. 56 نظری. امید.................................................................................................................................................................. 58 سنجش امید................................................................................................................................................................. 60 اهمیت امید در بهزیستی جسمانی و روانشناختی................................................................................................ 61 تأثیرات جسمانی ........................................................................................................................................................ 61 تأثیرات روانشناختی.................................................................................................................................................. 61 مقایس. نظری. امید اسنایدر با نظری. خوشبینی سرشتی شییر و کارور ....................................................... 62 فصل اول: کلیات پژوهش 8 فهرست مطالب عنوان صفحه خودکارآمدی............................................................................................................................................................... 64 رشد و تحول خودکارآمدی...................................................................................................................................... 65 سنجش خودکارآمدی................................................................................................................................................ 67 اهمیت خودکارآمدی در بهزیستی جسمانی و روانشناختی............................................................................... 68 تأثیرات جسمانی ........................................................................................................................................................ 68 تأثیرات روانشناختی.................................................................................................................................................. 69 مقایس. نظریه خودکارآمدی بندورا با نظری. خوشبینی سرشتی شییر و کارور......................................... 71 یافتههای پژوهشی در زمین. موضوع مورد بررسی........................................................................................... 72 الف) تحقیقات خارجی................................................................................................................................................ 72 ب) تحقیقات داخلی..................................................................................................................................................... 75 فصل سوم: روششناسی پژوهش طرح پژوهش............................................................................................................................................................... 78 جامع. آماری.............................................................................................................................................................. 78 نمون. آماری................................................................................................................................................................ 79 روش نمونهگیری ....................................................................................................................................................... 79 روش نمونهگیری ....................................................................................................................................................... 79 ابزارهای اندازهگیری................................................................................................................................................. 79 پرسشنام. جهتگیری زندگی................................................................................................................................... 80 اعتبار پرسشنامه........................................................................................................................................................ 80 پایایی پرسشنامه........................................................................................................................................................ 80 روش نمرهگذاری ....................................................................................................................................................... 81 پرسشنام. عوامل شخصیتی.................................................................................................................................... 81 اعتبار پرسشنامه........................................................................................................................................................ 82 فصل اول: کلیات پژوهش 9 فهرست مطالب عنوان صفحه پایایی پرسشنامه........................................................................................................................................................ 82 روش نمرهگذاری ....................................................................................................................................................... 82 روش جمعآوری اطلاعات......................................................................................................................................... 83 روش تجزیه و تحلیل دادهها.................................................................................................................................... 84 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج مقدمه............................................................................................................................................................................ 86 الف: آمار توصیفی..................................................................................................................................................... 86 ب: آمار استنباطی ...................................................................................................................................................... 95 تجزیه و تحلیل در رابطه با فرضیههای پژوهشی................................................................................................ فصل پنجم: تفسیر و تحلیل نهایی نتایج بحث و نتیجهگیری در ارتباط با فرضیههای پژوهشی..................................................................................... 103 بحث و نتیجهگیری کلی........................................................................................................................................... 113 محدودیتهای پژوهش.............................................................................................................................................. 115 پیشنهادات پژوهشی ................................................................................................................................................ 116 منابع و مآخذ منابع فارسی............................................ 118 منابع انگلیسی.......................................... 122 پیوستها پرسشنامۀ جهتگیری زندگی پرسشنامۀ عوامل شخصیتی

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 31 مشاهده

کد فایل:20108

انتشار در:۱۴۰۲/۳/۴

حجم فایل ها:1.5 مگابایت

قابلیت ویرایش: ندارد

تعداد صفحات: 135

فرمت فایل: pdf


اشتراک گذاری:
 قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط